مرکز اقتصادی

تجارت مرکزی

تجارت به همراه علم اقتصاد و پول و سرمایه گذاری

مرکز اقتصادی
مرکز اقتصادی یک شهر جهانی است که مرکز فعالیت‌های تجاری و شرکت‌ها می‌باشد. همچنین یک مرکز اقتصادی مقر بانک‌های معروف جهان و یا بورس‌های بزرگ است.